Kwaliteit


De Logopediepraktijk is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. 

Dat wil zeggen dat de therapeut heeft voldaan aan de opleidingseisen 

en aan de door de beroepsvereniging gestelde kwaliteitseisen. 

 KP / NVLFBeroepscode logopedie


Logopedisten zijn gebonden aan normen en waarden, vastgelegd in gedragsregels. 

Daarin staat bijvoorbeeld dat de logopedist de belangen van de cliënt op de eerste plaats stelt, 

dat hij geheimhoudingsplicht heeft en de cliënt zonder aanziens des persoons behandelt.

Als u vindt dat uw logopedist in strijd met deze beroepscode heeft gehandeld,

 dan kunt u een klacht indienen bij het College.

 


Privacy


Uw logopedist houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie

 bij van uw medische en administratieve gegevens. 


Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

 Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, 

de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, 

de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. 

Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.


In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie 

tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. 


De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist

 op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen.

Om aan deze eisen te voldoen is in de logopediepraktijk 

een behandelovereenkomst opgesteld.


Klachtenregeling


Omdat alle logopedisten sinds 1 januari 1995 wettelijk verplicht 

zijn een regeling te hebben getroffen voor de behandeling van klachten, 

heeft de NVLF samen met de NPCF de 

Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn ingesteld. 

In het kader van deze regeling kunt u een klacht indienen over iedere logopedist.


Patiëntveiligheid

Patiënten van logopedisten bevinden zich over het algemeen niet in risicovolle situaties. 

Dat betekent echter niet dat het onderwerp geen aandacht verdient van logopedisten.

 Zorg kan altijd beter en ook veiliger.


Patiënten moeten er vanuit kunnen gaan dat zorgverleners 

er alles aan doen om hun behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Gedragsregels logopediepraktijk

U mag van ons verwachten dat wij uw hulpvraag 

of die van uw kind correct behandelen.


 Wij verwachten van u dat u de logopedisten daarvoor de kans geeft, 

door ze rustig en respectvol te woord te staan en 

geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten

of andere mensen in het pand.


Dit geldt tijdens de behandeling maar ook

 aan de telefoon en tijdens een huisbezoek.


De onderstaande afspraken zijn van kracht binnen de praktijk 

en gelden voor zowel cliënten als ouders of begeleiders:


• Wij gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.

• Wij tolereren geen discriminatie, agressie, geweld 

en ongewenst (seksueel) intimiderend 

gedrag in welke vorm dan ook. 


• Mensen zonder afspraak mogen niet de praktijk betreden.


• Mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs

 krijgen geen toegang tot de praktijk.


• Respecteer de privacy van onze cliënten en maak geen foto’s of filmpjes.


• Mobiel bellen mag maar houd rekening met anderen en zet uw telefoon op stil.


• Met uitzondering van hulphonden zijn dieren niet toegestaan in de praktijk.


• De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.


• Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met de cliënt en/of ouder/begeleider

 en logopedist een andere logopedist worden ingezet 

of de behandeling worden beëindigd.


• Bij ernstige overschrijding van onze regels wordt aangifte gedaan bij de politie.